top of page

Privacy & cookie beleid

Boutique hotel Ex Libris respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het privacy beleid van Boutique hotel Ex Libris beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen.

 

1. Door gebruik te maken van de website van Boutique hotel Ex Libris, www.hotelexlibris.com (verder: de ‘website’), kunt u onder andere online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, deelnemen aan enquêtes en promoties, solliciteren op een vacature of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Boutique hotel Ex Libris. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Welke informatie wordt door Boutique hotel Ex Libris verzameld en verwerkt?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Boutique hotel Ex Libris, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;

informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;

informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;

eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Boutique hotel Ex Libris.

 

3. Cookies

Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’- gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van het Boutique hotel Ex Libris kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

4. Voor welke doeleinden gebruikt Boutique hotel Ex Libris informatie over u?

Boutique hotel Ex Libris kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Boutique hotel Ex Libris te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);

voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

om betalingen te kunnen verwerken;

om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van Boutique hotel Ex Libris, zoals berichten over onze nieuwste promoties;

om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;

om anonieme statistische gegevens te genereren;

om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;

om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten van Boutique hotel Ex Libris

Boutique hotel Ex Libris stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen of ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat Boutique hotel Ex Libris  u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

Gebruik door derden

Boutique hotel Ex Libris geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Boutique hotel Ex Libris geeft uw persoonsgegevens wel door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Boutique hotel Ex Libris dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

5. Hoe beschermt Boutique hotel Ex Libris  uw persoonlijke informatie?

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Boutique hotel Ex Libris passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

6. Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke informatie Boutique hotel Ex Libris van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Boutique hotel Ex Libris om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar service@hotelexlibris.com. Boutique hotel Ex Libris zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.

Indien de persoonsgegevens die Boutique hotel Ex Libris over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u Boutique hotel Ex Libris vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Boutique hotel Ex Libris  zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.

7. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Boutique hotel Ex Libris  behoudt zich alle rechten voor om dit privacybeleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via service@hotelexlibris.com

 

Laatste update: 24-5-2018

Privacy & cookie policy

Boutique hotel Ex Libris respects the privacy of all its customers and business partners and treats personal information (personal data) provided by them as confidential. We will collect, use and store such information with all due care and diligence, in accordance with the Dutch Data Protection Act.

This document sets out the Privacy Policy of the Conservatorium hotel. It explains what information we collect, how we use it, and how this can benefit your experience of our website. Please take a moment to read the sections below.

1. By using the website of Boutique hotel Ex Libris, www.hotelexlibris.com (hereinafter: the website), you can among other things use online reservations, submit enquiries and feedback forms, respond to surveys and promotions, submit a job application and subscribe to the newsletter or request a brochure.

By performing the abovementioned acts, you provide Boutique hotel Ex Libris with personal data about you. The manner in which your personal data are used has been reported to the Dutch Data Protection Authority.

2. What information does Boutique hotel Ex Libris collect and process?

Depending on what functionalities of the website you use, the types of personally identifiable information that we collect may include but not be limited to the following information:

Information you provide in the context of a service of Boutique hotel Ex Libris like name, address, e-mail address, telephone number, passport number or identity card number, credit card information, including the name of the cardholder and the billing address, the card number and the expiry date;

Information about your preferences and family, including room preferences, leisure activities, names and ages of children and any other information necessary to fulfill special requests;

Information about your use of the website, communication preferences, aggregated data related to your stays and responses to promotional offers and surveys;

Any other information that you voluntarily provide to Boutique hotel Ex Libris.

3. Cookies

Our customers should also be aware that information and data may be automatically collected through the standard operation of our internet servers and through the use of “cookies”. “Cookies” are small text files a website can use to recognize repeat users, facilitate the user’s ongoing access to and use of the site and allow a site to track usage behavior and compile aggregate data that will allow content improvements and targeted advertising.

We also collect technical information on your computer each time you open a page during your visit to our sites. This information includes your IP address (Internet Protocol), the operating system used, the type of browser. We collect this information to improve the quality of your visit to our site and do not sell or transfer this information to third parties. These temporary cookies are a built-in feature of the technology used. Most browsers automatically accept these cookies, but you can delete them or have them automatically refused. As each browser is different, you should refer to the “help” section on your browser toolbar to find out how to set your preferences regarding cookies.

Cookies of Boutique hotel Ex Libris cannot damage your computer or the files saved on it.

 

4. For what purposes will Boutique hotel Ex Libris use information about you?

Boutique hotel Ex Libris may use your personal information for the following purposes:

To allow you to use the website and to provide the services of Boutique hotel Ex Libris (such as making a reservation, or fulfilling a request for information);

For identification and verification purposes;

To process payments;

To send you information about the own services of Boutique hotel Ex Libris such as sending you updates on our latest promotions and (if you have given your consent) the services of selected partners of Boutique hotel Ex Libris;

For market research via surveys to better serve your needs, improve the effectiveness of our website, your hotel experience, our various types of communications, advertising campaigns, and/or promotional activities;

To generate anonymous statistical data;

To secure the website and configure the website to your wishes and needs.

To provide information about you to third parties and or provide access to such information if you have given your consent or based on laws and/or regulation.

Messages from Boutique hotel Ex Libris 

Boutique hotel Ex Libris will occasionally send you email updates about our latest products and services, as well as special offers to those who subscribe to such services. Should you decide not to receive any email updates from us, feel free to unsubscribe from these services or please e-mail us to remove you from the subscription list. An opportunity to opt out is also provided in every message Boutique hotel Ex Libris sends you.

Use by third parties

Boutique hotel Ex Libris will not provide your personal data to third parties for direct marketing purposes, unless you have given your explicit consent to do so (such as the sending of offers and promotions).

Boutique hotel Ex Libris hotel will provide your personal data to third parties if it is obliged to do so on account of national or international laws, case law and/or regulations or if Boutique hotel Ex Libris considers it necessary to do so in defense of its own rights.

5. How does Boutique hotel Ex Libris protect your personal information?

To maintain the accuracy of the personal data, as well as preventing from unauthorized access and ensuring the correct use of the personal data, Boutique hotel Ex Libris has carried out appropriate physical, electronic and managerial measures to safeguard and secure the personal data it collects online. The website has a firewall in place, which is devised and set up to protect the personal data collected from you against unauthorized or accidental access.

6. Viewing, changing and deleting your data

If you wish to know what information Boutique hotel Ex Libris has collected about you, you can send Boutique hotel Ex Libris  a request to receive an overview of your personal data by sending an e-mail to service@hotelexlibris.com. Boutique hotel Ex Libris will provide you with the written information within 4 weeks.

If the personal data Boutique hotel Ex Libris processes about you are inaccurate, incomplete or unnecessary for the purposes for which they were collected, you can request Boutique hotel Ex Libris to rectify, erase or block the data. Boutique hotel Ex Libris will respond to such a request within 4 weeks.

7. Can this Privacy Policy be changed?

Boutique hotel Ex Libris reserves all rights to amend or update this Privacy Policy unilaterally from time to time as it sees fit or necessary to meet any change in any of the relevant laws or the regulatory environment, or business needs, or to satisfy the needs of our guests, properties, strategic marketing partners, and service providers or to meet any other purposes. Updated versions will be posted to our website and date stamped so that you are always aware of when the Privacy Policy was last updated.

If you have any queries or comments concerning our privacy and security matters, please e-mail us at service@ hotelexlibris.com.

 

Last updated 24-5-2018

Contact Ex Libris

Hartelijk dank voor uw bericht! We zullen u zo snel mogelijk beantwoorden.

bottom of page